نوشته های naserabadi

برنامه‌ریزی معماری

برنامه ریزی به عنوان یکی از مراحل فرآیند طراحی محسوب می شود ،که توسط آن طراح با موضوع و اهراف یک پروژه ی طراحی ، بخصوص در زمینه ی نیازهای استفاده کنندگان ، محیط و بستر پروژه آشنا می گردد و به صورتی نظام مند این اطلاعات و ایده های مناسب را در سطوح مختلف […]

جایگاه کمیت در معماری

دکتر نادر روزرخ یعنی زندگی در دنیای کمیت‌ها و اعداد، او با این که یک معمار موفق است اما نگاهش به معماری نگاهی منحصر به فرد است، نگاهی توام با کمیت‌ها! از هر فرصتی برای بررسی علمی و موشکافی دقیق معماری کشور (چه سنتی و چه مدرن) استفاده می‌کند، در جایی از مصاحبه می‌گوید «کار […]

ضوابط ، معیارها و استانداردها در معماری

استفاده از ضوابط ، معیارها و استانداردها در مراحل مطالعه، برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها ، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه های نگهداری و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به استناد ماده 23 قانون برنامه […]