نظارت بر حسن اجرا

نظارت بر حسن اجرا

نظارت بر اجرای ساختمان ها از نظر معماری، سازه و تاسیسات ساختمانی
طراحی

طراحی

طراحی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در زمینه پروژه های بهداشتی درمانی، اداری تجاری، فرهنگی ورزشی و مسکونی
مطالعات

مطالعات

مطالعات معماری در زمینه استانداردهای برنامه فیزیکی پروژه ها،  مطالعات سازه ای و تاسیساتی ساختمان

This post is also available in: English