درباره شرکت رهرو

این مهندسین مشاور در تاریخ 1351/2/10  به عنوان مهندسین مشاور بانو و همکاران تأسیس و در تاریخ 1360/11/21 به مهندسین مشاور رهرو تغییر نام یافت . زمینه های فعالیت این شرکت ارائه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی ، نظارت بر حسن اجرای خدمات مشاوره ای،معماری، سازه و تاسیسات ساختمانی دارای تجارب کاری غنی در کلیه زمینه ها می باشد.